കുരിശടയാളം (വലുത്)

വിശുദ്ധ കുരിശിന്‍റെ + അടയാളത്താല്‍ ഞങ്ങളുടെ + ശത്രുക്കളില്‍ നിന്നു ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ + ഞങ്ങളുടെ തമ്പുരാനേ. പിതാവിന്‍റെയും പുത്രന്‍റെയും + പരിശുദ്ധാത്മാവിന്‍റെയും നാമത്തില്‍, ആമേന്‍.

Leave A Comment