ത്രിത്വസ്തുതി

പിതാവിന്‍റെയും + പുത്രന്‍റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്‍റെയും നാമത്തില്‍, ആമേന്‍.

Leave A Comment